020 94246651, 020 52565656

sale@horesca.la

ໝວດໝູ່

ຊິລທັອກ ພາວເວີກາດ 5 ສເປຍ໌ກຳຈັດ ແມງສາບ ຍຸງ ມົດ (ບໍ່ມີກິ່ນສີຂຽວ) 1x1 (600ml)

49,500 ₭

/ ກະປ໋ອງ

Instock : 2 Items


Quantity :

1


Product Details :

ພາວເວີກາດ 5 ສເປຍ໌ກຳຈັດ ແມງສາບ ຍຸງ ມົດ (ບໍ່ມີກິ່ນສີຂຽວ)(Power Guard 5 Spray Eliminate cockroaches, mosquitoes and ants Odorless (Green))