020 94246651, 020 52565656

sale@horesca.la

Product Category

TERMS & CONDITIONS :


ເຖິງລູກຄ້າທຸກທ່ານ, ໂຮເຣສ໌ກ້າ ຂໍໃຫ້ທ່ານສຶກສາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຢ່າງລະອຽດ, ການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊທ໌ Horesca.la ແລະ ແອັບພີເຄຊັ່ນ HORESCA ນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງກວດສອບລາຍລະອຽດ ແລະ ອ່ານເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ Horesca.la ແລະ ແອັບພີເຄຊັ່ນ HORESCA ແລະ ເມື່ອທ່ານນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊທ໌ Horesca.la ແລະ ແອັບພີເຄຊັ່ນ HORESCA ນີ້ຕໍ່ໄປຖືວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມໃນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະມີຂຶ້ນ.

ລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ :

ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄ້ອງໃນຮູບແບບຂອງວຽກທີ່ມີລິຂະສິດຕາມກົດໝາຍ ລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆ ທີ່ເປັນຂອງ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ແລະ ບໍລິສັດລູກ ແລະ ແບຣນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຄູ່ສັນຍາທາງທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລິສັດ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ຄືດັ່ງເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ ຊຶ່ງໂຮເຣສ໌ກ້າ ຂໍສະຫງວນໃນການໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນໍາເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຢ່າງຊັດເຈນ.

ການນຳໃຊ້ :

ທ່ານຈະສັ່ງຊື້ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນໂດຍໃສ່ໂດຍໃຊ້ຊື່ແທ້ ແລະ ເບີທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ແລະ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (Username) ແລະ ລະຫັດຜ່ານ (Password) ຂອງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ (Account) ຂອງທ່ານ ຫ້າມໃຫ້ກັບບຸກຄົນພາຍນອກຮັບຮູ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການຮັກສາຄວາມລັບຂອງບັນຊີ ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ ລວມເຖິງກິດຈະກຳທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂື້ນຜ່ານບັນຊີຂອງທ່ານ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຮັບອະນຸຍາດທ່ານຕົກລົງ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະບໍ່ປອມເປັນບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ລະບຸຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຫຼື ສະແດງຕົນເອງແບບຫຼອກລວງດ້ວຍປະການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນອື່ນ.

ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Horesca.la ແລະ ແອັບພີເຄຊັ່ນ HORESCA ນີ້ ຈະໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຍອມຮັບ ແລະ ຕົກລົງວ່າຈະບໍ່ນຳໄປເຜີຍແພ່ສ່ວນຕົວ, ຕັດຕໍ່, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຮັດແບບດຽວກັນ ຫາກລະເມີດສິດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງມີການດຳເນີນງານທາງດ້ານອຳນາດຕຸລາການຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ ແລະ ທ່ານຈະຊົດໃຊ້ ຕໍ່ສູ້ຄະດີຄວາມ ແລະ ປ້ອງກັນ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ການສະລະສິດ ແລະ ການຍົກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື້ອຫາ :

ໂຮເຣສ໌ກ້າ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານ ແລະ ບຸກຄົນພາຍນອກຫາກເກີດຄວາມຜິດພາດ ຕໍ່ກັບລາຍລະອຽດສິນຄ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ຕໍ່ການກະທຳຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ຈະບໍ່ຮັບຜິດໃນຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມລວມທັງຄ່າເສຍຫາຍຂ້າງຄຽງໃດໆ, ຄ່າເສຍຫາຍພິເສດ ຫຼື ຄ່າເສຍຫາຍເຊີງລົງໂທດ ອັນເປັນຜົນຈາກການໃຊ້ເນື້ອຫາ ແລະ ລະບົບຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບພີເຄຊັ່ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມເສຍຫາຍກໍຕາມ ທັງນີ້ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ອາດຈະຕ້ອງຮັບຜິດໃນຄ່າເສຍຫາຍອັນເກີດຈາກການສະແດງ ຫຼື ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໂດຍທຸຈະລິດໂດຍຕົວ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ເອງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍອັນເນື່ອງຈາກຄວາມປະມາດຂອງໂຮເຣສ໌ກ້າ ໂຮເຣສ໌ກ້າຈະໃຊ້ຄວາມຊຳນານ ແລະ ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງສູງສຸດ ຄວາມສາມາດໃນການກຽມເວັບໄຊທ໌ ແຕ່ຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຍຳຂອງລາຍລະອຽດສິນຄ້າ.

ໂຮເຣສ໌ກ້າຈະຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ ເມື່ອໃດກໍໄດ້ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເວັບໄຊທ໌ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດໆ ບໍ່ຮັບຮອງວ່າລະບົບການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊທ໌ຈະບໍ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດ ໂຮເຣສ໌ກ້າ ບໍ່ຮັບຮອງວ່າຂໍ້ບົກຜ່ອງເຊັ່ນວ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແມ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບເຖິງຂໍ້ບົກຜ່ອງເຊັ່ນວ່ານັ້ນກໍຕາມ.

ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ :

ທ່ານສາມາດເລືອກຮັບສິນຄ້າພາຍໃນວັນໄດ້ຕາມພື້ນທີ່ຈັດສົ່ງຂອງເຮົາໂດຍຕ້ອງສັ່ງຊື້ສິນຄ້າພາຍໃນເວລາ ຂອງວັນທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຫາກເຮັດການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຫຼັງຈາກເວລາດັ່ງກ່າວສາມາດເລືອກຮັບສິນຄ້າໄດ້ຈາກບໍລິການ Express ຫຼື ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າແບບປົກກະຕິໃນວັນຕໍ່ໄປ.

ເວລາການຈັດສົ່ງສິນຄ້າແບບປົກກະຕິ :

ແມ່ນທາງບໍລິສັດແມ່ນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ຟຣີໃນໄລຍະທາງ 10 ກິໂລແມັດຈາກສາງສິນຄ້າ ເມື່ອຊື້ສິນຄ້າຄົບ 300,000 ກີບ ແລະ ມີກໍານົດເວລາ 2 ຮອບສົ່ງຕໍ່ວັນດັ່ງນີ້:

  • ຮອບທີ1: ພາຍໃນເວລາ 9:30-11:30 ໂມງ
  • ຮອບທີ2: ພາຍໃນເວລາ 14:30-16:30 ໂມງ

ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍບໍລິການ HORESCA Express Delivery :

Express Delivery ຄືບໍລິການສົ່ງດ່ວນພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງດ້ວຍລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່ ໂດຍການສັ່ງຊື້ຜ່ານ WWW.HORESCA.LA ແລະ HORESCA application ໂດຍພະນັກງານຂອງ HORESCA Express ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານສາມາດເລືອກຮອບຈັດສົ່ງສິນຄ້າແບບສົ່ງດ່ວນໄດ້ທຸກຊົ່ວໂມງຕັ່ງແຕ່ 9:00 -20:00 ໂມງ ໂດຍໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງຈະອ້າງອີງຈາກເວລາທີ່ທ່ານເຊັກເອົ້າ (ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ).

ຕົວຢ່າງ: ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເຊັກເອົ້າ (ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ) ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9:01-10:00 ຮອບຈັດສົ່ງທີ່ໄວທີ່ສຸດທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ແມ່ນຮອບຈັດສົ່ງ 14:00- 16:30 ໂມງ ທັງນີ້ຂື້ນຢູ່ກັບຮອບຈັດສົ່ງທີ່ວ່າງຂະນະນັ້ນ.

ຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງ ແລະ ພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ HORESCA Express Delivery :

ຂະນະນີ້ເຮົາໃຫ້ບໍລິການ Express Delivery ສະເພາະບາງພື້ນທີ່, ຄ່າບໍລິການ Express Delivery ຢູ່ລະຫວ່າງ 5,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປຂື້ນຢູ່ກັບພື້ນທີ່ຈັດສົ່ງດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  • ພື້ນທີ່ຈັດສົ່ງທີ່ມີຄ່າບໍລິການ 5,000 ກີບ ແມ່ນໄລຍະທາງພາຍໃນ 3 ກິໂລແມັດ.
  • ພື້ນທີ່ຈັດສົ່ງທີ່ມີຄ່າບໍລິການ 10,000 ກີບ ແມ່ນໄລຍະທາງພາຍໃນ 7 ກິໂລແມັດ.
  • ພື້ນທີ່ຈັດສົ່ງທີ່ມີຄ່າບໍລິການທີ່ຫຼາຍກວ່າ 8ກິໂລແມັດ ຂຶ້ນໄປແມ່ນ 10,000 ກີບ + 2000 ກີບ/ກິໂລແມັດ.

ສິນຄ້າທີ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການ Express Delivery ໄດ້ :

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດທິທີ່ຈະບໍ່ຈັດສົ່ງສິນຄ້າແຊ່ເຢັນປະເພດຊີ້ນສັດບາງລາຍການດ້ວຍບໍລິການສົ່ງດ່ວນໃນກໍລະນີທີ່ຄຳສັ່ງຊື້ນ້ຳໜັກຫຼາຍກ່ວາ 20 ໂລ ເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທິໃນການປ່ຽນແປງວິທີຈັດສົ່ງ ຫຼື ໄລຍະເວລາໃນການຈັດສົ່ງ. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດທິທີ່ຈະບໍ່ຈັດສົ່ງສິນຄ້າແຊ່ເຢັນປະເພດຊີ້ນສັດບາງລາຍການດ້ວຍບໍລິການສົ່ງດ່ວນໃນກໍລະນີທີ່ຄຳສັ່ງຊື້ນ້ຳໜັກຫຼາຍກ່ວາ 20 ໂລ ເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທິໃນການປ່ຽນແປງວິທີຈັດສົ່ງ ຫຼື ໄລຍະເວລາໃນການຈັດສົ່ງ.

ການຊຳລະເງິນເມື່ອໃຊ້ບໍລິການ Express Delivery :

ສຳລັບບໍລິການ Express Delivery ລູກຄ້າສາມາດເຊັກເອົ້າ ຊໍາລະຜ່ານ BCEL One pay ແລະ ເງິນສົດເມື່ອຮັບສິນຄ້າເທົ່ານັ້ນ.